top of page

Praktisch

Neem zeker volgende zaken mee wanneer u op consultatie komt: Uw ID kaart, alle documenten voor werkonbekwaamheid of vertrouwelijk document van uw ziekenfonds, papieren voor de verzekering bij ongevallen, uw lijst van voor te schrijven medicatie

Voor niet-dringende vragen of kort overleg ivm de resultaten van een onderzoek, kan u ons mailen via secretariaat@huisartsenstene.be of bellen tijdens de belmomenten (zie verder).

 

Verwijsbrieven voor arts-specialisten en voorschriften voor kinesitherapie kunnen enkel worden bekomen na een consultatie bij uw huisarts.

Medicatievoorschriften worden enkel meegegeven wanneer u op consultatie komt bij uw huisarts. U zal steeds voldoende voorschriften meekrijgen tot aan uw volgende consultatie.

Medicatievoorschriften kunnen niet telefonisch of per mail worden aangevraagd. 

Bij een avondraapleging na 18u is er een toeslag van 4EUR dewelke volledig wordt terugbetaald door het RIZIV wanneer u beschikt over een GMD

Er zijn 3 belmomenten tijdens de week waarop u de arts kan bellen voor uitslagen, korte inlichtingen en niet dringende vragen. De belmomenten zijn:

- Dinsdag van 12u tot 13u

- Woensdag van 13u tot 14u 

- Donderdag van 16u tot 17u

Privacyverklaring

Versie 1.0 datum laatste wijziging 24.05.2018

Bescherming van de persoonsgegevens en de gezondheidsgegevens

Huisartsen Stene hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Huisartsen Stene houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Huisartsen Stene, Stene 2, 9667 Horebeke en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijke identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingen en kaderen binnen de volksgezondheid.

Uw medisch dossier dienst volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tit uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op een beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners en zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

Mails met onderzoeksresultaten worden enkel verstuurd na uitdrukkelijk verzoek van de patiënt in kwestie.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel worden geweigerd indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gebruik van cookies

Om u een betere webervaring te bezorgen, gebruikt Huisartsen Stene cookies en informatie die daarop wordt opgeslagen.

bottom of page